İmar Planı Tadilatı Nedir? 

Architecture, person hands and blueprint planning, construction design and renovation on desk above

Plan tadilatı yani yürürlükte olan ismi ile imar planı tadilatı, henüz plan aşaması üzerinde olan projelerde gidilen değişiklik olarak adlandırılır. Plan tadilatı adını alması ise çizim programlarının öncesine dayanır. Paftalar üzerinde yapılan planlar tadilata uğrayacağı zaman kesilip yeni pafta yerleştirilirdi, bu nedenle bu işleme plan tadilatı adı verilir. 

Onay almayan plan üzerinde yapılan tadilattan hemen sonra ruhsat almak mümkün olmayabilir. Bazı durumlarda mühendisler tarafından parselasyon işlemi yapılması da talep edilebilir. Bu işlem, çeşitli üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden mezun Şehir Planlayıcılar tarafından gerçekleştirilir. 

Plan Tadilatı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? 

 • İşlem için başvuru dilekçesi 
 • Mülkiyet belgesi 
 • Konu ile ilgili alınmış yetkili kararı 
 • İmar kanunları ile ilgili görüşler 
 • 5000 veya 1000 ölçekli imar paftaları 
 • Planın açıklama raporu 
 • Harita üzerine işlenmiş tescilli sit sınırları 
 • Bilgi paftaları 
 • Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu 
 • Onaylı Halihazırlar 
 • Büro Tescil belgesi ve Karne 
 • Proje Tanıtım Raporu 
 • Çeşitli vekaletnameler 

Plan Tadilatı Prosedürü Nasıl İşler? 

 • Başvurmadan maksimum 3 ay evvelden alınmış tapu tescil belgesi gereklidir. Belge üzerindeki kişiler başvuru yapmayacaksa söz konusu kişilerin vekaletnamesi alınmalıdır.  
 • Onaylı halihazır haritalar için harç yatırılır. Haritası yoksa ilgili şirketlerde onaylı bir haritası çizdirilmelidir. 
 • Kadastro Müdürlüğü tarafından onaylı mülkiyet paftası ve tapu kayıt belgesi alınmalıdır. 
 • Belediye sınırları içerisinde olmayan projeler için jeoloji etütleri yaptırılır. 
 • Karne Grubu ve Büro Tescil belgesi olan bir ofis ile anlaşma yapılır, ardından planlama ofisi onaylı haritalar üzerinden tadilat teklifi sunar. 
 • Tadilat ile alakalı önceden yaşanmış veya süregelen bir süreç dosyası varsa o hazırlanır. 
 • Hazırlıklar tamamlandıktan sonra başvuru ücreti yatırılarak imar servisine teslim edilir. 
 • İmar Komisyonu, konu ile ilgili rapor çıkar ve raporun olumlu olması halinde Meclis Kararı ile onay alınır. 
 • Son aşamada ise plan onama ücreti yatırılır.  

Plan Tadilatı Süresince Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir? 

 • İmar Kanunu 
 • Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 
 • Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 
 • Diğer İmar Mevzuatı Yönetmeliği 
 • Üst Ölçekli Planın Genel Stratejileri 
 • Plan Bütünlüğü 
 • Çeşitli Kurum Görüşleri 
 • Sosyal ve Kültürel Donanımlar 
 • Yeşil Alanlar 
 • Teknik Altyapı Faktörleri 
 • Planlama İlkeleri ve Şehircilik Esasları 
 • Kamu Yararları 

Plan Tadilatına İtiraz Edilebilir Mi? 

Bir ay içerisinde gönderilen tüm planlara itiraz etme hakkı bulunur. Belediyeler tarafından belediye meclislerine atanan planlar ve kararlar maksimum 15 gün içerisinde kesin karara bağlanır. Belediyenin dışında kalan planlara da 1 ay içerisinde valiliğe itiraz edilebilir. Valilik tarafından incelenen itiraz ve planlar 15 gün içerisinde kesin sonuca bağlanır.